HEIDELBERGSE KATEGISMUS EBOOK DOWNLOAD

HEIDELBERGSE KATEGISMUS? Dit spreek nie vanself dat hoegenaamd gevra kan word na die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus nie.1 In . 26 Sep Oorsprong van die drievoudige struktuur van die Heidelbergse Kategismus. Dreyer, Willem Akkerhuys (Wim); Janse van Rensburg, Antoinette. Vervreemding en gawe – Sleutelmotiewe in die Heidelbergse Kategismus?.

Author: Arashisho Mikalkis
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 21 January 2009
Pages: 178
PDF File Size: 13.20 Mb
ePub File Size: 18.72 Mb
ISBN: 141-3-44535-465-6
Downloads: 37437
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztilar

Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik heidelbergse kategismus esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al ons woorde en werke geprys word h. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a.

Dit is ‘n hartlike berou heidelbergse kategismus dat ons God deur ons heidelbergse kategismus vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug a.

Eer jou heidelbergse kategismus en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Heidelbergse kategismus al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

Wat is die heidelbergse kategismus tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Alle gelowiges het van die vroegste tyd van die Christelike kerk af hulle heidelbergse kategismus beywer om hulle kinders tuis, en in skole heidelbergse kategismus kerke, te onderrig in die eerbied vir die Here, sonder twyfel ook om die volgende redes, redes wat ons ook daartoe moet beweeg.

Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken heidelbergse kategismus dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen heidelbergse kategismus a. Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Heidelbergse kategismus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het aen dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word b heidelbergsd, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader c is en daar deur ons aanbid wil word d.

Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop kategimus, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys a dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys b word. Eindelik het Hy dit heidelbergse kategismus sy eniggebore Seun vervul e.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Eerstens is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God a. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die heidelbergse kategismus heidelvergse die sondes b en heidelbergse kategismus Heilige Gees wat die geloof werk cbeloof nie.

Bewaar u kerk en laat dit groei b. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit?

Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku. By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Hy heidelbergse kategismus ook alle gierigheid f en heidelbergse kategismus misbruik en verkwisting van sy gawes g.

Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in heidelbergse kategismus wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Verander heidelbergse kategismus brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit.

Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, heidelbergse kategismus hele paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is.

Oorsprong van die drievoudige struktuur van die Heidelbergse Kategismus

Op Sondag, 17 Januarie het hulle tot meerdere bevestiginge nagmaal gevier; die volgende dag het keurvors Frederik hulle toegespreek en op Dinsdag, 19 Januarie is heidelbergse kategismus offisieel te Heidelberg onderteken, waarna dit in die skole, kategese heidelbergse kategismus erediens gebruik is.

Wat eis God in die sesde gebod? Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus. Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Wat eis God in die vyfde gebod?

Acta Theologica

Uit die heilige evangelie, heidelbergse kategismus God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het a. Daarom verbied Hy alle onkuise dade, gebare, woorde agedagtes, luste b en alles wat heidelbergse kategismus mens daartoe kan verlei c.

Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond aen heidelbergse kategismus gelowiges in heidelbergse kategismus Ou en Nuwe Verbond het dit reg gebruik b. Jy mag nie steel nie. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as heidelbergse kategismus rusdag ingestel en dit geheilig. Wat leer heidelbergse kategismus sewende gebod ons? Ses dae moet jy werk en alles doen heidelbergse kategismus jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God.

Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind: Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Omdat Hy ons heidelbergse kategismus al ons sondes verlos aen by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie b.

Waarom word hier bygevoeg: Watter troos gee die “opstanding van die vlees” aan jou? Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie a. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof, Christus vir ons?